Política de privacitat

A NEXALIOS COMUNICA, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar-te clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacteu amb la nostra entitat i en compliment de l’obligació prevista per l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, et faig saber el següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La persona interessada que faciliti al nostre equip, NEXALIOS COMUNICA, SL, dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials o formularis en paper) queda informada que el tractament de les seves dades és realitzat per:

NEXALIOS COMUNICA, SL
CIF: B67592261
Domicili social: Passeig de Cid Campeador, 12, 1r – 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona
Telèfon: 93 100 56 06
Correu electrònic: hola@nexalios.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

NEXALIOS COMUNICA, S.L., el tractament de dades el realitzem amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

1- Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta sobre les nostres activitats.

2- Gestionar, si s’escau, la contractació dels serveis per part de l’USUARI.

3- Gestionar, si s’escau, la facturació i cobrament per aquesta contractació, si hi caben.

4- Gestionar i controlar la cartera de clients, proveïdors o altres contactes.

5- Gestionar i controlar la cartera de subscriptors al diari digital i/o butlletí oficial.

6- Valorar i gestionar, si s’escau, el seu curriculum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

Entre aquestes finalitats no s’inclou l’elaboració de perfils.

Volem que sàpigues que és imprescindible la comunicació de les dades personals sol·licitades per poder accedir a les activitats que oferim o per poder ser voluntari o fer-te soci de l’entitat, realitzar-nos consultes, subscriure’t al nostre butlletí o diari digital o accedir a qualsevol altre benefici que publiquem a la nostra pàgina web i a les xarxes socials, de manera que, de no facilitar-nos les dades personals, no podem garantir-te el correcte desenvolupament de la nostra relació associativa o comercial/laboral, si és la que efectivament desitja.

Tot i així, has de saber que no tractem dades personals de caràcter sensible, sinó que només et demanarem dades dels tipus i categories:

Dades de caràcter identificatiu

 • DNI / NIF
 • Nom i cognoms
 • Adreça (postal i electrònica)
 • Telèfon
 • Signatura manual / digital
 • Dades bancàries
 • Contrasenyes de xarxes socials i pàgines web / servidors

Altres dades tipificades

 • Característiques personals
 • Circumstàncies socials
 • Informació comercial
 • Econòmics, financers i d’assegurances
 • Transaccions de béns i serveis

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES

  • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
  • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a les mateixes, amb un termini màxim d’un any.
  • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que expressis el teu desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.
  • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
  • Les dades de curriculum vitae per a processos de selecció seran conservades durant tres mesos.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

 • La base legal per al tractament de les dades de les finalitats 1 a 4 és l’execució de la prestació del servei corresponent.
 • L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pots fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

  • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no membres de l’entitat és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
  • La base per al tractament dels curriculum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

COMUNICACIÓ DE LES TEVES DADES

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.
 • A aquelles a les quals l’empresa estigui obligada per imperatiu legal .

ELS TEUS DRETS

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en el cas únicament que conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat.
 • Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis la satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

DADES DE TERCERS

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals a les condicions establertes en el precepte esmentat.

nexalios

Sense estratègia, les eines i el seu ús no aconsegueixen els teus objectius

Abrir chat
¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola!
¿En qué podemos ayudarte?